Ons onderwijsconcept

Op verschillende manieren leren

Leren kan je op zoveel verschillende manieren. Ons onderwijsconcept sluit daar op aan. In de ochtend richten wij ons op lessen waarbij de kinderen op verschillende niveaus werken aan de kernvakken rekenen, lezen, taal en spelling. In de middag gaan de kinderen rondom de zaakvakken (bijvoorbeeld aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, tekenen, burgerschap) aan de slag met IPC Thematisch werken.

 

Kernvakken

leren is belangrijk

We vinden het belangrijk dat de kernvakken rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen goed aangeboden worden. Dit is de basis voor de meeste vaardigheden.
In iedere les is er een leerdoel waar we de kinderen actief bij betrekken. In de les is er ruimte voor afstemming op niveau. De kinderen werken in werkboekjes of bij sommige vakken op een laptop of tablet. ICT zien wij als hulpmiddel en niet als doel op zich. We werken met een goed leerlingvolgsysteem waarin we op een planmatige manier evalueren. Dit alles zorgt ervoor dat kinderen een stevige basis meekrijgen in de kernvakken.

IPC Thematisch werken

Leren is meer dan alleen met je neus in de boeken!

Naast de kernvakken vinden wij het belangrijk dat de kinderen hun talenten ook op een andere manier kunnen ontwikkelen. In het middagprogramma werken we met IPC (International Primary Curriculum) dat aansluit bij onze leefwereld.
Bij IPC-werken we vanuit een thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.